مقالات

کاريزما

چکیده

1388/11/23
7732 بازدید
کاريزما

کاريزما؟ در صفحه ي 6 روزنامه ي مردم امروز، يک شنبه 14 دي 1393 ، رييس مجتمع رسانه اي هواداران محمود احمدي نژاد مطلبي نوشته است، با عنوان «کاريزماي احمدي نژاد» که کم تر از يک دقيقه مورد توجه اين جانب واقع و تبديل به بهانه اي شد براي تبيين يک منظر ديگر از کاريزما!ي او که دو سال پيش نوشته شده و هيچ گاه فرصت چاپ پيدا نکرده است و اکنون شايد فرصت و امکان آن فراهم باشد.پاسخ‌گوي اين توهين کيست؟ يکم_ در صفحه‌ي سوم روزنامه‌ي اعتماد شنبه 18/9/1391 يک قطعه عکس به شدت سؤال‌برنگيز، تعجب‌آميز، تاسف‌بار و در همان حال خنده‌دار چاپ شده‌است. سمت چپ مردي نشسته‌است در هيات يک جنتلمنِ مقتدر پرخاش‌جوي که گويي او رييس است و ميزبان. پاي چپ‌اش را روي پاي راست‌اش انداخته و کف کفش‌اش را به صورت مخاطب خود که ميزبان واقعي است حواله مي‌دهد.نگاه مرد نشسته در سمت چپ تيز است و تند است و مستقيم. در سمت راست اما فرد ديگري نشسته‌است، دست‌ها روي هم، پاها کماني و باز، نگاه پرسش‌گر و منفعل! شما مي‌دانيد اين‌ها که هستند؟ سمت چپ که سفير سوئد است. سمت راست چه؟ او کيست؟دويم _ منصرف از اين‌که فرد نشسته در سمت راست را به رسميت بشناسيم يا نه، قبول داشته‌باشيم يا نه، داراي اوصاف لازم منصبي که کسب کرده‌است بدانيم يا نه. اکنون با صندلي‌اي که روي آن نشسته کار داريم. همان صندلي اي که کف کفش پاي چپ سفير سوئد آن‌را نشانه گرفته‌است. اين صندلي متعلق به ملت ايران و کشور ايران است و آن‌که روي آن نشسته با مدعاي نمايندگي سياسي ملت ايران، نشسته‌است و به ناگزير، کف کفش پاي چپ سفير سوئد رو به ملّت ايران است. بنابراين اين اهانت خواه ناخواه متوجه‌ي کشور مي‌شود، حتا اگر فرد سمت راست به صفت شخصي مورد اين «وهن» واقع شده‌باشد. حال سؤال اين است که چه کسي پاسخ‌گوي توهين آشکار و گستاخانه‌ي موضوع عکس مندرج در صفحه‌ي 3 روزنامه اعتماد 18/9/1391 است؟سيِم_ [ پيروي از آداب ديپلماتيک در ملاقات مقامات کشورها با يکديگر از جمله اصولي است که بايد از جانب دو طرف رعايت شود. فارغ از اين‌که اين آداب بسته به درجه و سطح مقامات ملاقات‌کننده، تغيير مي‌کند . . . نقض هر يک از آن‌ها به منزله‌ي توهين به طرف مقابل به شمار مي‌رود . . . تسلط کامل به اين قـوانين نيز مي‌تـواند در دنياي ديپلماسي، تعابير خود را داشته‌باشد که گاه نشان‌دهنـده‌ي قدرت و گاه نشان‌دهنده‌ي ضعف است . . . سفير جديد سوئد . . . در زمان تقديم استوارنامه‌ي خود . . . رفتاري غير ديپلماتيک داشت، اما به وي تذکر داده‌نشد . . . روز 13 آذر ماه سفراي جديد کشورهاي نروژ و سوئد براي تقديم استوارنامه‌ي خود به ديدار آقاي محمود احمدي‌نژاد رفتند . . . سفير جديد سوئد در اين ديدار برخلاف رفتار ديپلماتيک، اقدام به انداختن پا روي پاي خود کرد . . . در عرف ديپلماتيک سفير جديد در زمان تقديم استوارنامه‌ي خود، بايد به رييس جمهور تعظيم کند. پس از تقديم استوارنامه نيز بايد چند دقيقه ايستاده و سخن خود را در اين حالت بگويد. ]_خارج‌نويسي از همان روزنامه و همان صفحه_ چهارم_ اين‌که آقاي احمدي‌نژاد در مواجهه با سفير جديد سوئد شخص خويش را در موضع انفعال قرار داده و توهين را پذيرفته‌است، مربوط به خود اونيست. او وظيفه داشت و ملزم بود احترام آن صندلي را که روي آن نشسته‌است، حفظ کند و سفير جديد سوئد حق نداشت کف کفش‌اش را به سوي آن صندلي نشانه بگيرد.احمد فتحييک شنبه 14/10/1393

احمد فتحي