مقالات

کلنل و گل بهار

چکیده

کلنل و گل بهار

1388/11/23
7788 بازدید
کلنل و گل بهار

اين قدر موضوع طولاني و کهنه شد که خودم هم فراموش کردم 10 سال است کتاب 800 صفحه‌اي‌ام با عنوان اصلي «گل بهار» و عنوان فرعي «گزارش داستاني نظم حقوقي – عاطفي حاکم بر زن ايراني» در وزارت ارشاد منتظر صدور مجوز چاپ است و تا اين لحظه به آن اجازه ي چاپ نداده‌اند.اولين و آخرين بار که در تابستان سال 1384 ناشر با مميز مربوطه قرار گذاشت رفتم به بخش صدور مجوز و با مردي روبرو شدم که صفت بارزش عدم آشنايي با کتاب و خصوص ادبيات داستاني بود.به او گفتم:- من معمار اين بنا هستم بگو کجايش اشکال دارد، شايد بتوانم درست‌اش کنم.گفت:- نمي‌توانيپرسيدم چرا؟گفت:- چون همه‌اش اشکال دارد.خواستم که وارد مسير چانه‌زني و استدلال شوم ديدم که دارد تهديدم مي‌کند. منصرف شدم و برگشتم اما کمي بعد نامه‌ي طنزآميزي نوشتم به وزير ارشاد وقت که نمي‌دانم که بود، هر که بود بعد از آقاي مسجد جامعي وزير شده بود. آن هم نه نتيجه داد و نه پاسخ گرفت.حالا در ساعت 3 و 57 دقيقه‌ي صبح روز جمعه که دارم روي يک کتاب تازه کار مي‌کنم ناگهان، يادم آمد که:آه، گل بهار هنوز چاپ نشده است؟نمي‌دانم کتاب کلنل دولت آبادي چند سال است که در ارشاد مانده است آن چه مي‌دانم اين است که گل بهار 10 سال است که در ارشاد منتظر صدور مجوز است بي آن که درباره‌ي آن حرفي بزنم. فرصت نکرده‌ام، حوصله نکرده‌ام، رغبت نداشته‌ام تا همين حالا يعني 3 و 58 دقيقه‌ي جمعه 7 آذر 1393احمد فتحي

احمد فتحي