پرسش های متداول

پرسش های متداول

سلام و عرض ادب سوال شخصي به اتهام اخلال در نظم عمومي و درگيري با مامور و ممانعت از اجراي مقام قضايي و فحاشي و تهديد تحت تعقيب کيفري قرار گرفته و پرونده پس از صدور کيفرخواست به دادگاه جهت رسيدگي ارجاع ميگردد شاکي (مامور) طي يک رضايت نامه عادي به متهم اعلام رضايت نموده ولي شخصا در دادگاه جهت تقديم رضايت و ايضا در جلسه رسيدگي نيز حضور پيدا ننموده ومتهم طي لايحه دفاعيه خويش مرقومه عادي داير گذشت شاکي را تقديم دادگاه نموده است حاليه محکمه پس از رسيدگي و دفاعيات وکيل و انکار متهم در خصوص اتهامات اخلال در نظم عمومي و تهديد و ممانعت از دستور مقام قضايي برايت اصدار نموده و صرفا در خصوص( اتهام درگيري بامامور ) با وصف اينکه مامور طبق سند عادي که ممضي به امضا و اثر انگشت مشاراليه ميباشد و از طريق متهم ارايه گشته مرقومه استنادي را قابليت ترتيب اثر ندانسته ودر خصوص درگيري متهم را به حبس محکوم نموده است ايا استدلال دادگاه را در رد رضايت نامه عادي موثر مقام ميدانيد و با توجه به اينکه در خصوص جرايم سنگين تر نظير اخلال در نظم برايت صادر نموده است ؟ مشاهده بیشتر