صفحه اصلی | درباره ما ارتباط با ما  |   کتابها  |   مقالات حقوقی  |   دانستنیهای وکالت و حقوق  |   آرشیو مطالب  |   پرسش و پاسخ های حقوقي    |   شعر، ادب و اندیشه

مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    
بازگشت

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : پاره‌اي از نکات کليدي قانون آيين دادرسي کيفري 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي :

شرح : درصورت تخلف محکوم عليه؛ عدم حضور بدون عذر موجه؛ وعدم امکان وصول ديه و ضرر و زيان از بيمه، ديه و ضرر و زيان و جزاي نقدي از وثيقه توديعي بدون رعايت مستثنيات دين وصول مي‌شود ليکن درصورت حضور وعجز از پرداخت؛ عدم تخلف؛ محکوميت‌هاي فوق با لحاظ مستثنيات دين ازمحل تامين وصول مي‌شود. صدور قرار بازداشت موقت اجباري ملغي است مگر آن دسته که درقانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مذکور است. قرارهاي منع و موقوفي تعقيب صادره از ناحيه بازپرس توسط شاکي ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه، حسب نوع جرم، درصلاحيت دادگاه کيفري يک يا دادگاه انقلاب و درصورت نبود اين دادگاه‌ها، درصلاحيت دادگاه کيفري دو است و تصميم دادگاه مبني بر تاييد درخصوص اعتراض به اين قرارها در چهار بند اول تا چهارم مندرج در ماده‌ي 302 قانون قابل تجديد نظر دردادگاه تجديدنظراست. شرط اعتبار اقرار متهم امضاء يا اثرانگشت وي نيست بلکه کتابت آن همراه بامهر و امضاي قاضي ومنشي کفايت مي‌کند. درمرحله‌ي تحقيقات مقدماتي مطلع و شاهد يک نوبت احضار مي‌شود درصورت عدم حضور بدون عذر موجه آنگاه جلب مي‌شود ليکن درمرحله محاکمه جلب شاهد و مطلع منوط به اين است که احقاق حق و کشف حقيقت متوقف برشهادت شاهد يا کسب اطلاع از مطلع يا جرم با امنيت يا نظم عمومي مرتبط باشد. رسيدگي به کليه‌ي جرايم نوجوانان (بالغان زير 18 سال تمام شمسي) در صلاحيت دادگاه ويژه نوجوانان است مگر آن چه که در صلاحيت دادگاه کيفري يک يا دادگاه انقلاب با تعدد قاضي (موضوع ماده 302) باشد که دراين صورت رسيدگي به اين دسته ازجرايم، درصلاحيت دادگاه کيفري يک ويژه نوجوانان است. آخرين دفاع در مرحله‌ي تحقيقات ومرحله محاکمه قابل اخذ از وکيل متهم است. دارا بودن وکيل براي متهم در مرحله محاکمه در جرايم داخل در صلاحيت دادگاه کيفري يک؛ اعم از محتاج به کيفر خواست و بي‌نياز از آن؛ و در دادگاه انقلاب؛ درموارد تعدد قاضي (چهاربند اول تا چهارم ماده 302)؛ تکليف است به نحوي که درصورت عدم معرفي وکيل، دادگاه بايد وکيل تسخيري معين کند. درمرحله تحقيقات، درجرايمي که داراي مجازات حبس ابد يا سلب حيات است، داشتن وکيل اجباري است. واخواهي موجب توقف اجراي حکم غيابي مي‌شود و اخذ تامين ازچنين محکومي با دادگاه است. تصميمات کيفري؛ نه ضرر و زيان؛ دادگاه اطفال و نوجوانان در فرض محکوميت متهم طفل يا نوجوان از ناحيه‌ي شاکي قابل تجديد نظر خواهي نيست. کليه‌ي آراي دادگاه اطفال و نوجوانان از ناحيه‌ي دادستان و نوجوان يا ولي يا سرپرست قانوني يا وکيل طفل يا نوجوان قابل تجديد نظرخواهي است. دردادگاه اطفال و نوجوانان داشتن وکيل براي متهم درموارد زير اجباري است: موارد داخل در صلاحيت دادگاه کيفري يک ديه يا ارش بيش از خمس ديه کامل جرايم تعزيري درجه يک تا شش قاضي اجراي احکام چنان چه قرار تامين را نا متناسب تشخيص دهد، مي‌تواند قرار تامين متناسب يا قرار تبديلي صادر کند. قرارنظارت قضايي صادره ازناحيه دادسرا ظرف ده روز قابل اعتراض دردادگاه و قرار نظارت قضايي صادره از ناحيه دادگاه ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه نجديدنظر استان است. موارد الغاي قرار تامين: شروع به اجراي مجازات‌هاي حبس و تبعيد صدور قرارهاي منع، موقوفي، تعليق اجراي مجازات ولو غير قطعي مختومه شدن پرونده به هرکيفيت مثل صدور قرار ترک تعقيب قرارتامين کيفري درخصوص اطفال و نوجوانان صادر نمي‌شود بلکه به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني خود سپرده مي‌شوند که اينان ملزمند درمواقع احضار آنان را حاضر نمايند. استثنايا درخصوص نوجوانان بالاي 15س ال درموارد ضروري قرار کفالت يا وثيقه و قرار نگهداري موقت درموارد مندرج در ماده‌ي 337 قابل صدور است. قرار اناطه صرفا ناظر به اموال غيرمنقول است و بر اموال منقول شمولي ندارد. درکليه جرايم اعم از مشهود وغير مشهود ورود ضابطان به اماکن تعطيل و بسته و نيز به منازل و تفتيش آن‌ها محتاج به دستور قضايي است. درمواردي که عاقله مسوول پرداخت ديه است، براي دفاع ازخود با رعايت مقررات احضار به او اخطار مي‌شود اماهيچ يک از الزامات و محدوديت‌هاي مربوط به متهم مثل قرار تامين، درمورد عاقله قابل اعمال نيست. البته عدم حضورعاقله مانع رسيدگي نيست. با فوت کفيل يا وثيقه گذار قبل ازصدور اخذ وجه الکفاله يا ضبط وجه الوثاقه از ناحيه دادستان، قرارهاي کفالت و وثيقه منتفي مي‌شود. منبع: کانال نقد و تحليل آيين دادرسي کيفري

مقالات مرتبط با این مقاله

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به موسسه حقوقی فن دفاع است

طراحی سایت شرکت نرم افزاری بهپردازان