مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : تعمّد در تشديد چرخه ي خشونت :

شرح : تعمّد در تشديد چرخه ي خشونت

به چشم خود يک ويديو، يک فيلم کوتاه ديدم.
يک ماهيگير چند ماهي گرفته بود و در ساحل انداخته بود و داشت باز هم ماهي مي گرفت.
او سگ خود را نيز به همراه آورده و در ساحل رها کرده بود.
سگ با استفاده از غيبت ماهيگير با پوزه اش آب را به سمت ماهي ها هدايت کرده و چند لحظه يک بار، آن ها را مي بوييد که متوجه شود آيا زنده هستند؟ آيا زنده مي شوند؟ و مرتب هدايت آب و بوييدن را تکرار مي کرد.
    ان حرف هاي قشنگ نويد بخش را که مربوط مي شود به جامعه و مردم خوانديد پيش از ساعت 3 و 30 دقيقه ي صبح نوشتم. اکنون ساعت 8 صبح است که روزنامه ها را نگاه مي کنم و مي بينم که يکي از آن ها - روزنامه ي فرهيختگان- خبر از دار زدن سگ ها در شهرستان مشهد و شهرهاي اطراف آن مي دهد.
بر اساس اين خبر، شهرداري مشهد در قبال کشتن و دار زدن هر سگ 25 هزار تومان جايزه مي دهد.
    بهانه ي اين سگ کشي مصوبه اي در سال 1387 است براي محو سگ هاي انتقال دهنده ي بيماري نه همه ي سگ ها، نه دار زدن سگ ها.مطالب مرتبط با این مقاله