کتاب ها

نام: فن دفاع جلد يك

موضوع: تک نگاري دفاعيات 17 پرونده

توضیح: فن 1 در آستانه ي چاپ هفتم است، تعدادي از چاپ ششم آن در کتاب فروشي ها موجود است
وکالت
نام: فن دفاع جلد هفت

موضوع: حقوقي، ثبتي، ارضي و ارث

توضیح: تک نگاري دفاعيات تعدادي پرونده به شرح موضوع
وکالت
نام: فن دفاع جلد دو

موضوع: تک نگاري دفاعيات 17 پرونده

توضیح: تک نگاري دفاعيات 17 پرونده ي کيفري فن 2 در آستانه ي چاپ ششم است، چاپ پنجم آن تمام شده و فعلن کمياب است.
وکالت
نام: نرخ عدالت

موضوع: مجموعه اي از مقالات حقوقي،اجتماعي، فرهنگي، هنري و ...

توضیح: يک بار چاپ و پس از يک سال توقف پخش شده است. فعلن اجازه ي چاپ ندارد. شايد مديريت جديد «ارشاد» به آن اجازه ي چاپ بدهد.
وکالت
نام: فن دفاع جلد سه

موضوع: مجموعه‌اي از مقالات حقوقي و اجتماعي، فرهنگي و هنري

توضیح: فن 3 را مي‌توان دفاع عمومي نيز نام داد. بيان‌گر وجه اجتماعي شخصيت وکيل مدافع است. چاپ سوم آن تمام شده و فعلن در دسترس نيست.
وکالت
نام: هنر دفاع جلد يك

موضوع: تک نگاري تعدادي پرونده

توضیح: تک نگاري تعدادي پرونده ي حقوقي و کيفري ادامه ي مجموعه ي فن دفاع است، اما به زبان هنري تر.
وکالت
نام: فن دفاع جلد چهار - جدال من و پاسبان

موضوع: تک نگار ي يک پرونده ي کيفري

توضیح: جلد چهارم فن دفاع است، با عنوان فرعي «جدال من و پاسبان» دوبار چاپ شده است، فعلن اجازه ي چاپ ندارد. شايد مديريت جديد «ارشاد» به آن اجازه ي چاپ بدهد.
وکالت
نام: هنر دفاع جلد دو

موضوع: تک نگاري تعدادي پرونده

توضیح: تک نگاري تعدادي پرونده ي حقوقي و کيفري ادامه ي مجموعه ي فن دفاع است، اما به زبان هنري تر.
وکالت
نام: فن دفاع جلد پنج

موضوع: حقوقي كيفري تجاري

توضیح: تک‌‌ نگاري تعدادي از پرونده‌هاي حقوقي، کيفري و تجاري.
وکالت
نام: آيين وکالت

موضوع: تبيين نحوه‌ي دفاع ‍‍

توضیح: آببن وکالت همان‌طور که از نامش پيداست تبيين شيوه‌ و شگرد دفاع در دادسراها و دادگاه‌ها است بر پايه‌ي ادبيات حقوقي نوين
وکالت
نام: فن دفاع جلد شش

موضوع: حقوقي، كيفري، ارضي، تجاري و ارث

توضیح: تک نگاري دفاعيات تعدادي پرونده به شرح موضوع
وکالت